Faction - Gotham Knight Investigations

Gotham Knight Investigations

Faction Description
 

Goal

Faction Goal
 

Secret Goal

Faction Secret Goal
 

Obstacle

Faction Obstacle
 

Resources

Faction Resources
 

Weaknesses

Faction Weaknesses
 

Aspects

Faction Aspects
 

Next Steps

Faction Next Steps

Faction - Gotham Knight Investigations

Children of Gotham tommy19 tommy19